Sklep Ekostarter.pl
  Katalog » Regulamin Moje konto     
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Kategorie
Informacje
Kontakt
Tel
tel. 509 677 350
Tel
tel.43 675 48 02
Godziny działania sklepu
8.00-20.00
Wyszukiwane Frazy
 Rozrusznik Perkins, Rozrusznik New Holland, rozrusznik Case, Rozrusznik Claas, Rozrusznika Hatz, rozrusznik Cummins, Rozrusznik caterpillar
Regulamin


Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

ekostarter.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie ekostarter.pl, prowadzony przez Firmę Handlową Kajman s.c. z siedzibą w Łasku, przy ul. Iglastej 1, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pabianic pod numerami ewidencyjnymi 17576 oraz 17574 oraz  NIP: 731-10-06-652, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym info@ekostarter.pl 

 


1.
Firma Handlowa Kajman s.c. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie ekostarter.pl

2.Klienci  mają możliwość korzystania z ekostarter.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w ekostarter.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na ekostarter.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Firmą Handlową Kajman s.c. dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Firma Handlowa Kajman s.c. jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w ekostarter.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczacej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Firmą Handlową Kajman s.c., której przedmiotem są usługi świadczone przez Firmę Handlową Kajman s.c, na warunkach określonych w Regulaminie.

 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w ekostarter.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z ekostarter.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

5. Wszystkie produkty dostępne w ekostarter.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ekostarter.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Dostawy wskazanym w ekostarter.pl w zakładce Dostawa.

 

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Firmą Handlową Kajman s.c. dotycząca zakupu danego produktu w ekostarter.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w ekostarter.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach ekostarter.pl, Firma Handlowa Kajman s.c. może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

 

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w ekostarter.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

 

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach Firma Handlowa Kajman s.c. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

 

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Firmy Handlowej Kajman s.c., zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w ekostarter.pl, Firma Handlowa Kajman s.c. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji produktów widnieje w na stronach ekostarter.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, dołączonym do produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.
Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Firmy Handlowej Kajman s.c.. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. Firma Handlowa Kajman s.c. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Firmy Handlowej Kajman s.c.podany w górnej części Regulaminu, na koszt Firmy Handlowej Kajman s.c., po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, w czasie którego Klient otrzyma. informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Firma Handlowa Kajman s.c. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Firma Handlowa Kajman s.c. albo Firma Handlowa Kajman s.c nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

 

17. Firma Handlowa Kajman s.c rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Firma Handlowa Kajman s.c. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Firma Handlowa Kajman s.c. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

 

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu ekostarter.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu ekostarter.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20. Podane przez Klientów dane osobowe Firma Handlowa Kajman s.c. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w ekostarter.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w ekostarter.pl.

 

21. Firma Handlowa Kajman s.c. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach ekostarter.pl. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Firmę Handlową Kajman s.c, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w ekostarter.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

22. Klient  przy pierwszym logowaniu w ekostarter.pl.  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Firmą Handlową Kajman s.c

 

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

24. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Firmę Handlową Kajman s.c . w ramach ekostarter.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 25. Wszystkie nazwy, oznaczenia i numery producentów użyte w ramach ekostarter.pl mają wyłącznie charakter porównawczy.


 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

 

1. Firma Handlowa Kajman s.c oraz Sklep przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Firma Handlowa Kajman s.c oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych,W szczególności Firma Handlowa Kajman s.c .oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Firma Handlowa Kajman s.c oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem ekostarter.pl

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami ekostarter.pl jest Firma Handlowa Kajman s.c.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez ekostarter.pl


 

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Firma Handlowa Kajman s.c udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów Agito.pl, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Firmy Handlowej Kajman s.c oraz Sklepu w zakresie ekostarter.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach ekostarter.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

 

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

 

6. Klienci mogą przeglądać ekostarter.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

 

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w ekostarter.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Firmę Handlową Kajman s.c informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Firmę Handlową Kajman s.c oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

 

9. W przypadku uzyskania przez Firmę Handlową Kajman s.c lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z ekostarter.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Firma Handlowa Kajman s.c lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 

10. Firma Handlowa Kajman s.c oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Firma Handlowa Kajman s.c lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Firmę Handlową Kajman s.c lub Sklep danych osobowych innemu niż Firmę Handlową Kajman s.c lub Sklep administratorowi danych.

 

11. Firma Handlowa Kajman s.c. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Firma Handlowa Kajman s.c. oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Firma Handlowa Kajman s.c. lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Firmy Handlowej Kajman s.c. lub Sklepu. lub też gdy Firma Handlowa Kajman s.c lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w ekostarter.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 

12. Dodatkowo, okazjonalnie, Firma Handlowa Kajman s.c za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty ekostarter.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

 

13. Firma Handlowa Kajman s.c. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

14. Firma Handlowa Kajman s.c. stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z ekostarter.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z ekostarter.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.


ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:

 

Firma Handlowa Kajman s.c.

98-100 Łask

ul. Iglasta 1

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

 

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

 

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

 

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

 

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Firma Handlowa Kajman s.c.

98-100 Łask

 

ul. Iglasta 1

 

sklep@ekostarter.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

 


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

 Regulamin obowiązujący do 25.12.2014

 

1. Operatorem Sklepu Ekostarter.pl  jest Firma Handlowa Kajman s.c. ul. Iglasta 1, 98-100 Łask. Regon: 471103057; NIP: 731-10-06-652.
 

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.ekostarter.pl  Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sklep Ekostarter.pl
 

3. Sklep Ekostarter.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyn. W takich wypadkach wszystkie płatności za zamówienie przekazane już przez klienta Sklepu Ekostarter.pl będą klientowi zwrócone na wskazane przezeń konto bankowe w terminie 3 dni roboczych od przekazania klientowi decyzji o odstąpieniu od realizacji zamówienia.
 

4. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia przez klienta oraz weryfikacji tego zamówienia przez obsługę Sklep Ekostarter.p( telefon do klienta z prośbą o potwierdzenie)

- w przypadku zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem mechanizmów internetowych - w chwili otrzymania płatności na rachunek bankowy.
 

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu Ekostarter.pl. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji ( wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 

7. Odpowiedzialność za błędy przy wprowadzaniu danych zamówienia przez kupującego (nazwa kupującego, dane adresowe, NIP jeśli potrzebny, zawartość zamówienia) spoczywa na kliencie. Sklep Ekostarter.pl może zażądać od kupującego zwrotu kosztów wysyłki związanych z niedostarczeniem przesyłki do kupującego na skutek podania przez niego błędnych danych adresowych. Z żądaniem zwrotu kosztów wysyłki Sklep Ekostarter.pl może wystąpić w wypadku nieodebrania przesyłki przez klienta.
 

8. Nie dokonanie przez klienta zapłaty za zamówienie w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia, oznacza rezygnację klienta z zamówienia (dotyczy opcji przedpłaty na konto)
 

9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać to zamówienie do momentu wysłania zamówionego towaru.
Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest tylko przez kontakt telefoniczny
 

10. Cena podana przy każdym towarze jest ceną brutto i nie obejmuje kosztów wysyłki. Sklep Ekostarter.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Koszty dostawy zostaną przedstawione na zamówieniu przed jego zatwierdzeniem przez klienta i będą wliczone w całkowitą sumę zamówienia.
 

11. Płatności za zamówione towary muszą być realizowane zgodnie z zasadami :

- Płatność za pobraniem ( zamawiający płaci gotówką za produkty w momencie ich odbierania)

- Płatność na konto

12. Zamawiający reguluje należność za zamówienie przelewem bankowym na konto Sklepu. Numer konta, na które należy przelać należność podany jest w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Sprzedający wysyła produkty dopiero po otrzymaniu przelewu.

13. Wysyłka zamówionego towaru realizowana jest w oparciu o zasady opisane w załączniku nr1 do niniejszego regulaminu.
 

14. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie Ekostarter.pl przez stronę bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. 
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, nie był montowany w pojeździe, ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracane towary muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. 
Sklep Ekostarter.pl gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zwracanego towaru pomniejszonej o koszty wysyłki towaru do klienta. Koszt wysyłki zwracanego towaru pokrywa kupujący.
Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych na numer konta podany przez kupującego
 

15. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją 12 miesięczną (części nowe) lub 6 miesięczną (części regenerowane)
 

16. Ceny i promocje oferowane w Sklepie Ekostarter.pl obowiązują wyłącznie przy sprzedaży przez Internet.
 

17. Porady i zapytania dotyczące oferty Sklepu Ekostarter.pl należy zgłaszać za pośrednictwem formularza Kontakt znajdującego się na stronie sklepu internetowego lub telefonicznie.
 

18. Reklamacje.
Jeżeli w okresie gwarancyjnym klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w Sklepie 4start.eu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objetych objętych gwarancją producenta). 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres siedziby operatora sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
W przypadku uszkodzeń powstałych podczas dostawy, klient zobowiązany jest do pobrania od osoby dostarczającej protokołu stwierdzającego fakt zastania uszkodzenia przy odbiorze i załącznie tego protokołu do odsyłanego towaru.

19. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. 
W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.
Koszty związane z wysłaniem towaru reklamowanego ponosi kupujący, koszty związane z odesłaniem towaru do kupującego ponosi Sklep Ekostarter.pl.
 

20. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak danych osobowych unie­możliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobo­wych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarcze­nia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń), którego stroną jest Klient, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych", Dz.U. Nr 133, poz. 883”.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. Ustawy jest Firma Handlowa Kajman s.c. 98-100 Łask, ul. Iglasta 1

21. Zgodnie z postanowieniami ww. Ustawy osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Firmę Handlową Kajman s.c.  są uprawnione do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
 

 22. Wszelkie zamieszczone w Sklepie Ekostarter.pl  znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli. W Sklepie Ekostarter.pl zostały one umieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.

23. Opisy oraz zdjęcia produktów w Sklepie Ekostarter.pl mają charakter informacyjny. Sklep Ekostarter.pl nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez producentów w opisach technicznych i zastosowaniach, oraz za drobne różnice w parametrach urządzeń.

24. Opisy, grafiki i inne materiały umieszczone na stronach Sklepu Ekostarter.pl nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż realizacja zakupów w tym sklepie bez pisemnej zgody operatora sklepu.
 

25. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 

26. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego. 
 


Powrót

KONSULTANT SKLEPU
tel. 509-677-350


Jestem do Państwa dyspozycji codziennie w godz. 8.00-20.00
Zadzwoń - pomogę prawidłowo i korzystnie cenowo dobrać rozrusznik lub alternator.

 
Koszyk
... jest pusty
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.
KATALOGI Katalog Rozruszników do John Deere

 

 [czytaj więcej]
  13 czerwca 2024     2471517 wywołań od 19 marca 2013  

Wszelkie nazwy i oznaczenia producentów zostały użyte wyłącznie w celach porównawczych.

Ten serwis używa plików cookies, brak zmian ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażasz na to zgodę.

Sprawdź nasze zasady używania plików cookies >>>

Oprogramowanie oscGold